Principales datos económico-financieros2014 2015
Superabita (edo defizita), biztanleko (aurrekontuaren emaitza doitua / biztanle kopurua)             Superávit (o déficit) por habitante (Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes)            317,60  296,93
Autonomia fiskala (Zerga bidezko diru-sarreren eskubide onartu garbiak / Eskubide onartu garbi guztiak)        Autonomía fiscal (Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos reconocidos netos totales)       45,2 43,32%
Zerga bidezko diru-sarrerak, biztanleko (zerga izaerako sarrerak / biztanle kopurua)                       Ingresos fiscales por habitante (Ingresos tributarios/Nº habitantes)              451,61 424,87
Gastua, biztanleko (Obligazio onartu garbiak / biztanle kopurua)          Gasto por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes)    1.066,24 1.016,36
Inbertsioa, biztanleko (Obligazio onartu garbiak ( VI. eta VII. kapituluak) / biztanle kopurua)                  Inversión por habitante (Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº habitantes)        100,45 39,73
Ordainketa denboraren batezbestekoa (Ordaintzeko dauden obligazioak x 365 / Obligazio onartu garbiak)        Periodo medio de pago (Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas)       10,57 14,7
Kobratze denboraren batazbestekoa (Kobratzeko dauden eskubideak (I.-tik III.kapitulura) x 365 / Eskubide onartu garbiak)     Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro (Cap. I a III) x 365 / Derechos reconocidos netos)   21,64 26,61
Zorpetzea, biztanleko (Pasibo galdagarria (finantzarioa) / biztanle kopurua)                           Endeudamiento por habitante (Pasivo exigible (financiero) / Nº habitantes)               91,08 72,24
Azpiegituretako inbertsioa, biztanleko (ekitaldian exekutatutako  gastuak, azpiegituretako inbertsioan (6. kapitulua) / biztanle kopurua)                  Inversión en infraestructuras por habitante (Gastos del ejercicio (ejecutados) en inversión (capítulo 6) en infraestructuras / Nº habitantes)        100,11 39,23
Hirigintzatik jasotako diru-sarreren ehunekoa / Diru-sarreren aurrekontu osoa          Porcentaje de ingresos derivados del urbanismo / Presupuesto total de ingresos         0,019 0,40%
Hirigintzatik jasotako diru-sarreren ehunekoa / Diru-sarreren aurrekontu osoa                Porcentaje de gastos derivados del urbanismo / Presupuesto total de gastos         0,0939 3,86%Actualizado
Atrás